Hjärnskada från bensodiazepiner?

Diskussionen om bensodiazepinernas effekter har pågått en längre tid. Nya fakta ger vid handen att vissa personer tycks drabbas av en typ av hjärnskada som förmodligen är reversibel men som i vissa fall fortfarande är kännbar efter tio år.

Ny forskning som presenterats sommaren 1999 visar att det kan nybildas nervceller i den vuxna människans hjärna i stark kontrast till vad man tidigare trott. En forskargrupp vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ledning av Peter Eriksson har, enligt tidningen Dagens Medicin, för första gången lyckats identifiera en substans som styr specialiseringen av hjärnans stamceller och som får stamcellerna att bilda nya nervceller. På bara några månader har kunskapen inom neurobiologin ökat dramatiskt . Peter Eriksson har tillsammans med ett amerikanskt forskarlag under ledning av Fred Gage, vid Salkinstitutet i San Diego, för första gången kunnat visa att det faktiskt sker en nybildning av hjärnceller. Läs vidare artikel Dagens Medicin 19990817. Upptäckten är ett stort genombrott och framtiden får väl utvisa vilken påverkan det kommer att ha på synen om tillfrisknande från kemiska beroenden.

Nedan presenteras ett dokument som är avidentifierat vad gäller patientens namn men det är i övrigt ordagrant återgivet. Det gäller en patient som testades efter att ha varit fri från ett beroende (låg dos) i ca 10 år. Det borde vara intressant att veta att det skett en gradvis förbättring även efter det att testet genomfördes. Kanske är det en bekräftelse på ovan nämnda rön beträffande nybildning av hjärnceller. Flera tester av liknande typ har genomförts avseende andra individer. De resultat jag muntligt fått mig redovisade bekräftar bilden.

Fortfarande sommaren 1999 förekommer det att personer med långa och svåra symtom utsätts för press från bl. a. Försäkringskassan. Enligt min uppfattning är det fortfarande ovanligt att neuropsykologiska tester genomförs på denna patientgrupp. De blir helt enkelt inte trodda då det ännu inte är helt accepterat att problemen kan kvarstå under längre tid än sex månader.

Ove Carlsson